Kлиматици и вентилация за ресторанти

Част от нашата дейност е доставка и монтаж на климатици на места за обществено хранене и изграждане на система за вентилация.

Вентилация на кухня

Основна част във всяко едно заведение е кухнята, в която се приготвя храната, правят се заготовки и се мие посудата. При извършването на този род дейности се отделят значителни количества маслени аерозоли, водни пари, миризми и топлина. Поради тази причина и с оглед на спазването на хигиенно-санитарните изисквания в кухнята трябва задължително да се изгради смукателна и нагнетателна вентилация.

За да се осигури благоприятна работна среда за персонала и да се ограничи възможността за разпространение на миризми в другите помещения на заведението, е необходимо над съоръженията за топлинна обработка да се монтират местни смукателни устройства, които да засмукват изпаренията със скорост, непозволяваща тяхното разпространение в помещението.

В тези случаи, когато ресторантът или кафенето се намират под жилищни сгради, е необходимо да се отведат смукателните въздуховоди над покрива на сградата (за което ние разполагаме с обучени алпинисти). За топлата кухня подаваният въздух обикновено е с по-ниска температура. Добро решение е подаването на въздух чрез нискоскоростни въздухоразпределители в долната част на помещението. Така по този начин свежият въздух изтласква от помещението замърсеният такъв, при което не се наблюдават резки промени в температурата и не се създават условия за образуване на течение.

КЛИМАТИЗАЦИЯ

За да се изгради добре работеща климатизация в заведения се използват различни климатични системи – основно професионални климатици. Сред най-често прилаганите решения са смукателно-нагнетателна вентилационна инсталация в комбинация със система за климатизация. В този случай се използват предимно вътрешни тела касетъчен или канален тип. Те са предпочитан вариант поради факта, че се монтират в окачен таван, като остават скрити и не нарушават интериорният дизайн (като изключим серията с климатици на LG ART COOL, която със своето многообразие от дизайнерски вътрешни тела може да се приложи практически във всяко едно заведение или дом).

Касетъчни климатици LGКасетъчни климатици обикновено се поставят над централната част на помещението, което намалява вероятността от излишен шум и позволява създаването на равномерно температурно поле. Предимствата на касетъчния тип сплит система са равномерното разпределение на въздушната струя в четирите направления, което позволява използването им и за по-големи помещения. Те също така не нарушават общия вътрешен изглед на заведението, тъй като единствената видима част е декоративната решетка.

Канални климатици При използването на канален климатик разпределението на въздушния поток се осъществява по мрежа от въздуховоди. Основната и най-важна разлика между него и останалите климатици е възможността да се подава и свеж въздух, с дебит, осигуряващ необходимата за помещението вентилация. Посредстом системата от въздуховоди въздухът се подава в помещенията едновременно от няколко страни, а при необходимост е възможно и да се разпредели и в няколко помещения. Каналните климатици се използват за вграждане в системата за вентилация.

За по големи заведения се използват многозонални климатични системи, при които се използват същите вътрешни тела, като при сплит системите. Също така могат да се поставят и чилъри в комбинация с конвектори, както и изграждането на централна климатична система, в която да са обединени всички необходими модули за комплексна обработка на въздуха.