Слънчеви колектори за отопление

С нарастването на цените на енергоносителите и повишаването на търсенето на алтернативни източници на енергия, слънчевите колектори се оказаха един много добър начин за намаляване на разходите за отопление и топла вода.

Използването на слънчевата енергия достигна високо ниво на използваните технологии благодарение на дългогодишни усилия от страна на много европейски държави и институции. В днешно време в Европа все по-често се проектрат и изграждат слънчеви инсталации с големи площи поради добрата възвращаемост на инвестициите.

Географското разположение на България дава възможност използването на слънчеви колектори да задоволи 80-90% от нуждите за топла вода на всяко домакинство и да осигури отопление на ниска цена през по-голяма част от отоплителния сезон.

През последните години се правят големи усилия в насока замяна на енергийните източници придобите от природни изкопаеми със слънчеви инсталации. Тези усилия се дължат на факта, че увеличаването на производителността и използваемостта на тези инсталации би довело до съществено намаляване на извърлените в атмосферата вредни парникови газове- предимно на CO2. Слънчевите инсталации или по разпрозтраненото слънчевите колектори биха могли да бъдат основен източник за отопление на жилища с ниски енергийни нужди и то не само новите построени по новите стандарти за енергийна ефективност, а и стари реконструирани в съответсвие на стандарта.